You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Karađoz-begova džamija u Mostaru je sagrađena 965. hidžretske godine (1557/58. n.e.). Zadužbina je najvećeg mostarskog i hercegovačkog vakifa Mehmed-bega poznatog kao Karađoz-beg koji je rodom iz mjesta Potoci, nadomak Mostara. Karađoz-beg je imao istaknuto mjesto u osmanskoj državnoj administraciji tokom druge polovine XVI. stoljeća. U sklopu džamijskog kompleksa isti vakif je dao izgraditi i višu obrazovnu instituciju - medresu, koja je sa radom započela nešto prije 1570. godine. Osim navedenog, Karađoz-beg je u Mostaru i drugim dijelovima Hercegovine podigao i brojne druge značajne vakufe.

Džamija je sagrađena po nacrtima slavnog osmanskog arhitekta Kodža Mimara Sinana. Pripada kategoriji potkupolnih džamija sa trijemom pod tri male kupole. Spada u red malog broja džamija sa očuvanim originalnim slikarstvom. Slikani slojevi se često preklapaju jedni preko drugih, od prvobitnih arabeski do kasno osmanskog baroka.

Karađoz-begova džamija predstavlja najmonumentalniju osmansku džamiju u Mostaru i Hercegovini. Osmanski putopisac Evlija Čelebi bilježi: Hadži-Mehmed-begova džamija je veoma prostrana, umjetnički izrađena i svijetla. (Čelebi, 1996., str. 473)

Džamija služi svojoj primarnoj namjeni neprekidno, od izgradnje do danas. Na njoj su do sada izvršeni određeni konzervatorski zahvati, mada nikada nije obavljena detaljna popravka ili restauracija.                                                                                                

U proteklom ratu od 1992. do 1995. godine Karđoz-begova džamija  je pretrpjela  visok stepen razaranja. Sanacija je izvršena 2002./2004. godine u sklopu projekta obnove Starog mosta i starog dijela grada Mostara. (Izvor: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika http://old.kons.gov.ba/main.php?id_struct=6&lang=1&action=view&id=2424)