You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

OBRAZAC ZA APLICIRANJE ZA RADNA MJESTA U DRUŠTVU HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR

Molimo za apliciranje za radna mjesta koristite isključivo ovaj obrazac,
te unesite podatke u obvezna polja označena *.

*Obrazovanje

Unesite podatke o najvišem stupnju obrazovanja

*Radno iskustvo

Unesite podatke kronološkim redoslijedom, počev od trenutnog ili posljednjeg

Dodatna znanja i vještine

Naznačiti ocjenu znanja od 1 – 5 (1 nezadovoljava, 2 zadovoljava, 3 dobar, 4 vrlodobar i 5 odličan)

Specijalistička stručna zvanja i edukacije - certifikati, licence ili
drugi stručni ispiti

*Područje rada na koje aplicirate

Izjava podnositelja obrasca:

  • Kao podnositelj ovog obrasca, izjavljujem da su svi podaci istiniti i točni. 
  • U slučaju pristupanja testiranju i intervjuiranju navedene podatke potkrijepiti ću relevantnom dokumentcijom u original ili ovjerenoj kopiji.
  • Dostavljanjem ovog obrasca dajem izričitu suglasnost za prikupljanje, obradu, korištenje, objavu i zaštitu datih osobnih podataka za potrebe evidentiranja u bazu podataka, kao i drugih aktivnosti procesa selekcije i eventualnog zasnivanja radnog odnosa u skladu sa važećim pravnim propisima. Suglasnost se daje na neodređeno vrijeme, te se ista može opozvati pisanim putem.

HRVATSKA POŠTA d.o.o. Mostar izjavljuje da će:

  • Vršiti prikupljanje, korištenje, obradu, objavu i zaštitu osobnih podataka  u skladu sa važećim pravnim propisima. Obrada osobnih podataka obuhvaća pravo društva HRVATSKA POŠTA d.o.o. Mostar na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid, korištenje iprijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovnih poslova vezano za ovaj odnos.
  • Prikupljeni osobni podaci iz predmetnog obrasca biti korišteni isključivo u svrhu provođenja procesa testiranja i selekcije u skladu sa poslovnim potrebama ovog poslodavca. Prilikom pozivanja na testiranje ili intervjuiranje za radna mjesta u društvu HRVATSKA POŠTA d.o.o. Mostar podnositelji aplikacije su dužni na zahtjev donijeti i prezentirati dokaze o podacima koje su dali u predmetnom obrascu,
  • Predmetni obrasci aplikacija biti arhivirani i čuvani u elektronskoj bazi podataka društva HRVATSKA POŠTA d.o.o. Mostar u razdoblju od 2 godine od dana zaprimanja istih, te se nakon toga brišu iz elektronske evidencije ovog poslodavca.