You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Prigovori

 1. Ako korisnik poštanske usluge smatra da poštanska pošiljka nije uručena primatelju ili je uručena sa zakašnjenjem, odnosno da ugovorena usluga nije obavljena ili nije obavljena u cijelosti, može operateru poštanskog prometa podnijeti pisani prigovor u roku od šest (6) mjeseci od dana predaje poštanske pošiljke.
 2. Prigovor se podnosi na obrascu „Potražnica“ uz plaćanje poštarine utvrđene cjenikom usluga, osim za pošiljke s povratnicom. Prigodom prigovora korisnik usluga je dužan dati na uvid zaposleniku poštanskog ureda potvrdu o primitku pošiljke, koji će na poleđini te potvrde upisati broj i datum sačinjavanja potražnice, te izvršiti ovjeru žigom.
 3. Prigovor se može podnijeti samo za one pošiljke za koje se izdaje potvrda o primitku pošiljke.
   
 4. Prigovore podnose korisnici usluga:

  a)    pošiljatelj ili ovlaštena osoba, u slučajevima kad poštanska pošiljka nije uručena, kad je prekoračen rok prijenosa ili je usluga djelomično izvršena;
  b)    primatelj ili ovlaštena osoba, u slučaju kad je poštanska pošiljka oštećena ili je umanjen njezin sadržaj.
   
 5.  Prigovor  iz  stavka 1. pošiljatelj,  u  pravilu  podnosi  uredu  operatera poštanskog prometa koji je pošiljku primio, a primatelj poštanskom uredu operatera poštanskog prometa koji obavlja uručenje pošiljke.
   
 6. Iznimno, pošiljatelj prigovor iz prethodnog stavka može podnijeti i u bilo kojem drugom uredu operatera poštanskog prometa, koji taj prigovor prosljeđuje prijamnom uredu pošiljke na koju se prigovor odnosi. Procedure vezane uz navedeno, javni poštanski operateri obvezni su definirati međusobnim sporazumom.
   
 7. Prigovor  radi  oštećenja ili  umanjenja  sadržaja  poštanske  pošiljke  primatelj  ili  druga ovlaštena osoba mora podnijeti odmah pri uručenju poštanske pošiljke
   
 8. Ne prihvaća se prigovor iz stavka 7. koji je podnesen nakon uručenja pošiljke, osim u slučaju ako primatelj, najkasnije slijedećeg radnog dana, priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke nije nastalo nakon uručenja.
   
 9. Operater poštanskog prometa kojem pripada ured koji je predmetnu pošiljku primio ili uručio je obvezan dostaviti pisani odgovor o utemeljenosti prigovora u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja prigovora za pošiljke u unutarnjem poštanskom prometu, a za pošiljke u međunarodnom poštanskom prometu u roku od 60 (šezdeset) dana od dana podnošenja prigovora.