You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Prilikom naručivanja proizvoda putem Interneta ili na neki drugi način, a koji se dostavljaju u BiH poštanskim putem, lice koje je naručitelj tih dobara je obveznik plaćanja uvoznih dažbina.

Carinska procedura uvoza svih roba, pa tako i roba koja putem poštanskih paketa stižu u Bosnu i Hercegovinu, obavlja se u skladu sa Zakonom o carinskoj politici BiH i svim važećim podzakonskim aktima.

U skladu sa članom 207. Zakona o carinskoj politici BiH, te članom 24. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina, od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba zanemarive vrijednosti sadržana u pošiljci poslanoj izravno iz druge države primatelju u Bosni i Hercegovini.

Robom zanemarive vrijednosti smatra se roba čija je ukupna vrijednost do 300,00 konvertibilnih maraka po pošiljci, isključujući alkoholne proizvode, parfeme i toaletne vode, duhan i duhanske prerađevine. Uobičajeno primanje paketa, u smislu navedenog oslobađanja, podrazumijeva primanje paketa iz inozemstva jednom tijekom tjedan dana. Poštanske pošiljke koje ispunjavaju uvjete za navedeno oslobađanje od plaćanja carine, oslobođene su i od plaćanja poreza na dodatnu vrijednost u skladu sa članom 26. točka 2. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost.

U skladu sa članom 207. Zakona, te članom 26. Odluke od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba nekomercijalnog karaktera sadržana u pošiljci koju besplatno šalje fizičko lice iz druge države fizičkom licu u Bosni i Hercegovini.

Pošiljke nekomercijalnog karaktera, smatraju se povremene pošiljke koje sadrže isključivo robu namijenjenu osobnoj upotrebi ili upotrebi članova domaćinstva korisnika oslobađanja, koja po svojoj vrsti i količini ukazuje da se ne radi o komercijalnom karakteru i da ih je pošiljatelj primatelju poslao besplatno.

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina primjenjuje se na robu vrijednosti do 90,00 konvertibilnih maraka po pošiljci.

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina količinski se ograničava, po pošiljci, za određenu robu:

  • duhan i duhanski proizvodi, do 50 cigareta ili 10 cigara, te 50 grama duhana za pušenje
  • alkohol i alkoholna pića, u količini od 1 litra, te vino u količini od 2 litre,
  • parfemi, do 50 ml ili toaletne vode do 250 ml.

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 24. i 26. ove Odluke odobrava usmeno carinski ured kojem je roba predočena.

U slučaju da vrijednost robe koja iz inozemstva stigne poštanskom pošiljkom u BiH, prelazi vrijednost od 300 KM, odnosno 90 KM u slučajevima kad pakete šalju fizička lica, carinska služba obavještava lice koje je naručilo robu o preuzimanju iste putem poštansko - carinske deklaracije za fizička lica.

Ukoliko lice u BiH prima poštansku pošiljku od fizičkog lica iz inozemstva, na utvrđenu carinsku vrijednost (vrijednost robe + svi zavisni troškovi nastali u procesu nabave), obračunava se jedinstvena stopa carine za nekomercijalnu robu u iznosu od 10 % carine, a onda tako dobiven ukupan iznos predstavlja osnovicu za obračun 17 % PDV-a. U osnovicu za obračun uvoznih dažbina ulaze i svi zavisni troškovi nastali prilikom uvoza robe, poput prijevoza, osiguranja i sl.

Ukoliko lice iz BiH prima poštansku pošiljku od pravnog lica iz inozemstva, na utvrđenu carinsku vrijednost obračunava se standardna stopa carine u skladu sa Carinskom tarifom BiH (5%, 10%, 15% - ovisno o vrsti robe) i PDV 17 %.  U osnovicu za obračun uvoznih dažbina ulaze i svi zavisni troškovi nastali prilikom uvoza robe, poput prijevoza, osiguranja i sl.

Prilikom utvrđivanja carinske osnovice za obračun uvoznih dažbina najčešće se uzima  fakturna vrijednost robe i to iz same fakture koja prati određenu robu ili se traži potvrda o plaćanju putem izvadaka sa računa kreditne kartice. Na utvrđenu carinsku vrijednost se obračunavaju i plaćaju zakonom predviđene dažbine. Ukoliko za određenu robu koja je predmet uvoza ne postoji faktura, carinska služba upućuje poziv primatelju da dostavi dokaz o plaćanju putem kreditne kartice, a ukoliko ni to ne postoji, carinska služba u skladu sa važećim propisima pristupa utvrđivanju stvarne vrijednosti te robe koja će predstavljati osnovicu za obračun uvoznih dažbina, a na osnovu vrijednosti iste ili slične robe koja je uvezena u prethodnom periodu. Dodatni dokumenti koji se traže od fizičkih lica dostavljaju se izravno u carinske referate pri poštanskim uredima u BiH, putem faxa, ili e-maila.